• EU

EU projects

Povećanje konkurentnosti ulaganjem u web stranicu

 

EU
EU
EU

Naziv projekta

„Povećanje konkurentnosti ulaganjem u web stranicu“; šifra projekta KK.03.2.1.17.0005.

Kratki opis projekta

Realizacija projekta omogućila je unapređenje mrežne stranice postavljene na domeni www.commondo.eu od strane specijalizirane IT tvrtke Shipshape d.o.o..

Projekt je obuhvaćao slijedeće aktivnosti: Definiranje strukture web rješenja; Izrada tehničke i funkcionalne specifikacije sustava; Prihvaćanje tehničke i funkcionalne specifikacije sustava od strane Naručitelja; Postavljanje inicijalne instalacije cjelokupnog web rješenja; Konfiguracija Drupal sustava prema prihvaćenoj specifikaciji; Izrada dodatnih modula i prilagođavanje postojećih prema prihvaćenoj specifikaciji; Povećanje pristupačnosti web stranica za osobe s invaliditetom – za osobe oštećene motorike te slabovidne osobe; Implementacija i prilagodba prihvaćenog izgleda web stranice; Testiranje sustava; Postavljanje cjelokupnog web rješenja na produkciju; Vrijeme stabilizacije 30 dana.

Unaprjeđena web stranica omogućuje jednostavan, prilagođen i brz unos sadržaja (3 klika), ima dizajn prilagođen mobilnim uređajima i tabletima (responsive dizajn) te optimizirano učitavanje web rješenja koristeći različite cache-ing tehnologije, mogućnost višestruke kategorizacije sadržaja te višestruk način prikaza istog sadržaja, neograničen broj vrsti sadržaja prilagođen potrebama Naručitelja, Preview Mod (Pregleda sadržaja prije objavljivanja) i modularan dizajn (razvoj dodatnih modula za podršku specifičnih zahtjeva Naručitelja), GDPR modul (modul za evidentiranje i provođenje usklađenosti s Općom uredbom o zaštiti podataka), SEO check. SEO (Search Engine Optimization) predstavlja kontinuirani proces praćenja pozicije web stranica, ciljanog mijenjanja sadržaja i analize uspješnosti navedenih aktivnosti.

U sklopu izrade novog konceptualnog rješenja koji kupcima omogućuju interaktivniji pregled usluga Prijavitelja, implementirani su specifični moduli koji su vrlo bitni za unaprjeđenje prezentiranja i prodaje proizvoda i usluga:

 1. a) Accessibility modul;
 2. b) Izrada custom dizajna.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je jačanje tržišne pozicije tvrtke, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz poboljšanju primjenu mrežnih rješenja.

Specifični ciljevi projekta jesu:

 1. Poboljšanje prisutnosti na domaćem i inozemnom tržištu;
 2. Povećanje vidljivosti usluge;
 3. Podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Nove mrežne stranice dodatno omogućuju:

 1. Prezentacija usluga korisnika na moderan i inovativan način u skladu s posljednjim SEO standardima;
 2. Jednostavan i brz unos sadržaja od strane administratora;
 3. Lagan i intuitivan pristup željenim informacijama;
 4. Bržu i efikasnu komunikaciju s korisnicima.

Realizacijom projekta omogućeno je unaprjeđenje web stranice prijavitelja Commondo d.o.o., s ciljem jačanja tržišne pozicija kao rezultat kvalitetnije prezentacije proizvoda, dostupnosti informacija s web stranice široj bazi ciljanih kupaca i potrošača te boljeg pozicioniranja na internetskim tražilicama. Dodana vrijednost projekta ogleda se u činjenici da će sadržaj na web stranici biti dostupan osobama s poteškoćama u čitanju čime se potiče njihova integracija i sudjelovanje na tržištu rada.

Održivost projekta će se osigurati kroz kontinuirani rad na održavanju i unaprjeđenju sadržaja postavljenom na mrežnim stranicama, a samim time indirektno i kroz poslovne odnose s postojećim kupcima, aktivno traženje novih kupaca te kontinuirani rad na širenju baze kupaca.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 110.156,25 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 88.125,00 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 61.678,68 HRK

Razdoblje provedbe projekta

9.10.2018. - 9.10.2019.

Kontakt za više informacija

e-mail: info@commondo.eu

Linkovi

 

Commondo ePPM Suite

Commondo™ EPPM Suite je proizvod razvijen vlastitim sredstvima dok je komercijalizacija proizvoda provedena uz pomoć potpora iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Naziv projekta Sustav za integraciju SAP-a i programa za projektno upravljanje COMMONDO PPM Suite
Naziv Korisnika Commondo d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta 991.062 HRK
Iznos EU potpore 768.984 HRK
Razdoblje provedbe projekta 15.07.2016. – 15.12.2017.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Izazov

Upravljanje portfeljem i projektima u velikim poslovnim sustavima, kao i održavanje postrojenja i upravljanje proizvodnjom, odvija se na dvije razine:

1. razina financijske strategije, koja uključuje planiranje projekata, planiranje budžeta projekata, odobravanje projekata i kasnije upravljanje financijskim nadzorom i računovodstvo
2. operativna razina, koja uključuje detaljno planiranje projekta, projektne aktivnosti, korištenje resursa na projektima itd.

Ove dvije razine provode se uz pomoć različitih alata. Na primjer, financijski procesi pokriveni su SAP PPM, PS i PM sustavima, a operativno upravljanje projektima provodi se pomoću alata kao što su Microsoft Project Server ili Oracle Primavera.

Nadalje, razina financijske strategije je odgovornost financijskih i strateških odjela i menadžmenta, dok je upravljanje projektom odgovornost voditelja projekta, voditelja postrojenja i proizvodnih menadžera.

Procesi su tehnički odvojeni, a svaka strana ima samo dio informacija, dok se preostale informacije prikupljaju ručno, ručno unose u sustave te se ručno razmjenjuju. Na primjer, podaci o troškovima projekta, knjiženje računa, naručene robe ili usluge, unutarnji troškovi rada i sl. dostupni su samo u financijskom sustavu (SAP). S druge strane, podaci o završetku specifičnih projektnih aktivnosti, podaci o korištenim resursima, podaci o operativnim rizicima, kašnjenja, podaci o broju utrošenih radnih sati, podaci o isporuci dobavljača itd. poznati su samo voditeljima projekata i vidljivi su u MPS ili Primavera alatu.
 

Pristup Commondo EPPM Suite-a


Commondo EPPM Suite povezuje ova dva svijeta tehnički i organizacijski, te omogućuje potpunu automatsku sinkronizaciju informacija među svim sudionicima. Zahvaljujući ovom proizvodu, voditelji projekata imaju pregled svih financijskih podataka o projektu, dok uprava i zaposlenici u financijskim odjelima imaju precizan i realan uvid u sve projekte.

Ključne prednosti koje omogućuje ovaj proizvod su:

Učinkovitost - do deset puta veća u odnosu na razmjenu podataka putem Excela, e-pošte, ručnog kopiranja, tj. unosa itd.

Transparentnost - promjene su vidljive u bilo kojem trenutku i odmah u procesima upravljanja projektima, bez obzira na to gdje su podaci nastali I gdje su uneseni, što omogućuje značajno bolje i brže raspoznavanje rizika i upravljanje rizikom.

Automatizacija i jednostavnost - neke su procesne aktivnosti potpuno automatizirane i pojednostavljene, na primjer, pisanje izvješća, izvještavanje o radnom vremenu na projektima povezano je s financijskim sustavom (npr. plaćama) itd.

Upravljivost - s obzirom da su na taj način vidljivi svi projekti, transparentno je prikazan napredak projekta i kašnjenja, vidljivi su svi troškovi (dobavljači, roba, vlastiti zaposlenici), upravljanje rizikom na razini poduzeća, te je omogućeno puno brže donošenje odluka.

Dosljednost podataka - s obzirom da za svaku vrstu podataka postoji jedan glavni sustav, podaci u svim sustavima su konzistentni. Na primjer, podaci o zabilježenim troškovima SAP-a vidljivi su poznatim projektnim upraviteljima korištenjem vanjskih alata. Podaci o napretku projekta ili stupnju dovršenosti aktivnosti koje obavljaju dobavljači izvorno su uneseni u vanjski sustav i sinkronizirani s SAP-om i dostupni za znatno brže donošenje odluka.

 

Uvođenje ISO9001 i ISO27001 u poduzeće Commondo

Naziv projekta

„Uvođenje ISO9001 i ISO27001 u poduzeće Commondo“

 Šifra projekta KK.03.2.1.14. 0055

Kratki opis projekta

Realizacija projekta omogućila je dostizanje primjenjive razine standarda međusobno priznatih razina kvalitete i sigurnosti u razmjeni roba i usluga kroz povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca u području sustava upravljanja u svrhu povećanja konkurentnosti i lakšeg ulaska na inozemna tržišta.

Projekt je obuhvaćao sljedeće aktivnosti:

 1. Uvođenje certifikacije sustava upravljanja prema zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 27001;
 2. Promidžba i vidljivost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je postizanje primjenjive razine ISO standarda te povećanje sigurnosti u razvoju usluga kroz implementaciju ISO 27001 i ISO 9001 norme radi ostvarena specifičnih ciljeva, a samim time i malog i srednjeg poduzetništva kroz implementaciju i certificiranje sustava upravljanja. Specifični ciljevi koji će se ostvariti certificiranjem i auditiranjem sustava upravljanja jesu:

 1. Povećanje uporabe priznatih normi koje pridonose povjerenju kupaca;
 2. Povećanje konkurentnosti uvođenjem dva certificirana sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću;
 3. Proširenje kapaciteta i širenje na inozemna tržišta;
 4. Ulaganje u edukaciju zaposlenika;
 5. Povećanje prihoda.

Uvođenjem certifikacije sustava upravljanja, tvrtka će proširiti poslovanje na inozemna tržišta, proširiti mrežu kupaca i dobavljača, što će utjecati na porast prihoda.

Održivost rezultata projekta najmanje tri godine od završetka projekta u užem smislu riječi obuhvaća:

 1. postupke recertifikacije i kontrole te održavanje certifikata ISO 27001 i ISO 9001;
 2. edukacijom zaposlenika koji će biti u stanju držati se procedura propisanih normama;
 3. financijski kapacitet za održivost koji će obzirom na dosadašnji financijski rezultat biti dostatan za ovu aktivnost.

Postupak recertifikacije i kontrole dobivenih standarda osigurati će se potpisivanjem Ugovora s dobavljačima kojim će se jamčiti kontrola pune primjene standarda u poslovanju, analizirati rezultate u poslovanju dobivene primjenom standarda te davati preporuke za primjenu u poslovanju.

Primjena standarda znači i edukaciju zaposlenika koji će steći bitne vještine i znanja u provedbi postupaka, internih metodologija i propisanih procedura u poslovanju tvrtke što će omogućiti da se njihova primjena nastavi i nakon završetka projekta. Uloge pojedinaca u timu i cijeloj tvrtki jasno će biti definirane, a svi će zaposlenici biti individualno odgovorni za punu primjenu načela i principa definiranih normama. Također, edukacija trenutnih zaposlenika omogućiti će i prijenos specifičnih znanja na nove i buduće zaposlenike u tvrtki.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK)

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi 206.818,75 HRK
 • Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi) iznosi 159.455,00 HRK
 • Udio EU u financiranju projekta iznosi 133.942,20 HRK

Razdoblje provedbe projekta

1.9.2018. - 1.9.2019.

Kontakt za više informacija

e-mail: info@commondo.eu

Linkovi

Contact us